Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

för Kaprifolkött, ekonomisk förening.

 

§ 1 Föreningens firma

Föreningens firma ärKaprifolkött, ekonomisk förening.

§ 2 Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uddevalla kommun, Västra Götalands Län.

§ 3 Föreningens ändamål och verksamhet

”Kaprifolkött – ekologisk naturbeteskött från Bohuslän-Dal, med angränsande kommuner” skall vara det självklara valet i butik för kräsna och prismedvetna nöt- och lammköttskonsumenter som vill ha högsta smak- och ätkvalitet och samtidigt önskar främja lantbruk, levande landsbygd och ett öppet, artrikt och vackert kulturlandskap i den egna närmiljön, med tyngdpunkt på Bohuslän-Dal.

Kaprifolkött har utifrån denna affärsidé ambitionen att stimulera så många djurhållare som möjligt i Bohuslän-Dal med angränsande kommuner, att med sund lönsamhet hålla även naturbetesmarker i hävd.

§ 4 Medlemskap

Till medlem i föreningen antas fysisk- och juridisk person som förväntas följa föreningens ändamål och som genom sin verksamhet kan antas understödja föreningens affärsplan. Vidare föreningens stadgar och i stadgeenlig ordning fattade beslut. Medlemskap i Kaprifolkött ekonomisk förening är en förutsättning för att få använda sig av föreningens tjänster.

Medlem ska aktivt använda sig av föreningens tjänster och delta i dess verksamhet.

Ansökan om medlemskap görs skriftligen till styrelsen. Medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställd medlemsavgift.

§ 5 Insats

Varje medlem skall delta i föreningen med minst en insats om 500 kronor. Insatsen betalas kontant senast 14 dagar efter beviljat inträde i föreningen.

§ 6 Årsavgift och serviceavgifter

Medlem ska betala medlemsavgift/årsavgift till föreningen för dess förvaltningskostnad av föreningen. Beslut i fråga om årsavgift fattas av föreningsstämman.
Årsavgift får uttas med högst 300 kr/medlem och år.
För föreningens drift uttas en serviceavgift som grundar sig på medlemmarnas nyttjande av föreningens tjänster. Beslut om serviceavgiftens storlek beslutas av styrelsen.

Föreningens inriktning är dock att föreningens drift i första hand skall finansieras genom avgiftsuttag i de led där medlemmarnas produkter förädlas.

§ 7 Medlems utträde

Begäran om utträde skall göras skriftligen till styrelsen.

Avgång ur föreningen sker vid utgången av det räkenskapsår som slutar näst efter tre månader sedan medlem begärt sitt utträde.

Föreningens skyltar/varumärken får ej användas vidare utan skall återlämnas till föreningen.

Medlem som utträder ur föreningen återfår inbetalad insats vid tidpunkten för utträdet.

§ 8 Uteslutning

Medlem som bryter mot föreningens stadgar eller beslut och däri beslutade kriterier, uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen, får uteslutas av styrelsen om rättelse inte sker efter skriftlig varning. Beslut om uteslutning som fattas av styrelsen kan överklagas till föreningsstämma

Medlem som uteslutits har ej rätt att återfå inbetalad insats.

§ 9 Styrelsen

Föreningens löpande förvaltning handhas av en styrelse. Styrelsen är ansvarig

för ekonomi, verksamhets-/företagsutveckling, affärsplan och övergripande planering i enlighet med stadgarnas ändamålsparagraf och demokratiskt fattade beslut.
Styrelsen skall upprätta en tydlig organisation/arbetsfördelning inom sig samt mellan styrelsen och anställd utförande/beredande personal.

Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av minst tre (3) och högst sju (7) ordinarie ledamöter.

Styrelsen väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till dess motsvarande stämma hålls två år efter valet. Vid konstituerande föreningsstämma väljs dock minst hälften av ledamöterna på två år och övriga på ett år för att tillförsäkra kontinuitet i styrelsearbetet.

Styrelsens ordförande väljs, bland styrelsens ledamöter, för en period om ett år i taget av föreningsstämman, övriga styrelsefunktioner konstitueras på konstituerande styrelsemöte.

Styrelsen är beslutför då mer än hälften av styrelseledamöterna är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet, dock måste minst 3 ledamöter biträda beslutet för att det ska gälla.

Vid styrelsens sammanträde skall föras protokoll. Protokollen föres i nummerordning under året och förvaras på betryggande sätt.

Protokollet justeras av ordföranden för sammanträdet samt ytterligare en person.

§ 10 Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av styrelsen i sin helhet eller den/de som styrelsen utser därtill.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningen räkenskapsår löper från den 1 januari t.o.m. 31 december.

§ 12 Årsredovisningen

Styrelsen skall senast den 15 februari lämna sin årsredovisning till revisorn.

Revisorn lämnar sin berättelse till styrelsen efter längst en månad.

§ 13 Revisor

För att granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall föreningsstämman utse två (2) revisor och en suppleant för denne.
Revisor väljs för tiden fram till nästkommande föreningsstämma.

§ 14 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen, senast före utgången av mars månad.  

Extra föreningsstämma skall hållas när styrelsen anser det erforderligt och när det för uppgivet ärendes behandling begärs av revisor eller en tiondel ( 1/10 ) av föreningens röstberättigade medlemmar.

§ 15 Kallelse till föreningsstämma

Kallelse med dagordning ska tillställas medlemmarna skriftligen.
Kallelsen ska vara medlemmen tillhanda tidigast fyra (4) veckor och senast två (2) veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en (1) vecka före extra föreningsstämma.

§ 16 Andra meddelanden än kallelse till föreningsstämma

 Andra meddelanden än kallelser till föreningsstämma ska tillställas medlemmarna skriftligen.

§ 17 Föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:

 1. 1.Stämmans öppnande.
 2. 2.Val av ordförande och sekreterare för stämman.
 3. 3.Val av protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera dagens protokoll.
 4. 4.Fastställande av röstlängd.
 5. 5.Fråga om stämmans behöriga utlysande.
 6. 6.Behandling av årsredovisningen för det gångna räkenskapsåret.
 7. 7.Behandling av revisionsberättelsen.
 8. 8.Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. 9.Fråga om dispositioner beträffande vinst eller förlust.
 10. 10.Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 11. 11.Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer.