Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

En del av Kaprifolkötts idé är också att varje gård ska bära sig själv i så stor utsträckning som möjligt utan att tillföra något utifrån. Fodret som djuren äter produceras på den egna gården.  Det vi tar av naturen i form av bete och foder återförs till marken i form av gödsel från djuren.

På gården finns både naturbeten och vallar. Naturbeten har sitt eget naturliga kretslopp då korna betar och gödslar marken. Naturbeten bearbetas inte av maskiner vilket minskar traktorkörningen.
Vallarna som plöjs och gödslas finns för att producera ensilage och hö för vinterhalvåret. Här skördar vi och kompenserar genom att sprida den egna stallgödseln i samband med plöjningen. För att slippa använda konstgödsel och gifter får bonden anstränga sig lite mer med planeringen av markernas växtföljd. För att undvika utarmning av jorden odlas baljväxter som tar upp kväve ur luften. Man väljer också omsorgsfullt vilka växter som ska användas i vallarna för att naturligt hålla tillbaka ogräset. Djurens inälvsparasiter hålls i schack genom betesväxling.  Då djuren byter fålla har parasiter svårare att fullfölja sin livscykel då värddjuret försvunnit.
Till skillnad mot mången konventionell djurhållning där avmaskning sker förebyggande för att hålla hög tillväxttakt, avmaskas Kaprifoldjuren enbart vid förekomst.