Ekologiskt från gårdar i Bohuslän & Dalsland

I Bohuslän och Dalsland finns mycket skogs- och mellanbygd som lämpar sig för gräsproduktion. Här finns också stora arealer naturbetesmark. Naturbeten är strandängar och hagmarker som inte plöjts, konstgödslats, dränerats eller såtts in med växter som konkurrerat ut de vilda. Denna marktyp har det största antalet växtarter av alla naturtyper i Norden. Insekter och fjärilar trivs vilket i sin tur lockar fåglar. Bondens betande djur är nödvändiga för dessa rika biotopers existens. Vi producerar inte bara mat, utan även biologisk mångfald.

Naturbeten och gräsvallar, som inte plöjs varje år, utvecklar stora rotsystem som binder koldioxid i marken. De utgör en så kallad kolsänka som hjälper till att motverka växthuseffekten på samma sätt som skog gör.

Vi är övertygade om att ett giftfritt och närproducerat kött uppfött på naturbete och grovfoder såsom hö och ensilage är det bästa för miljön och vårt klimat. På naturbete trivs också våra kossor allra bäst, med variation i floran som ger en omväxlande meny och ett nyttigare kött. Även vi människor gläds alldeles speciellt när vi kan uppleva dessa öppna landskap.


Så här producerar man enligt oss ett nyttigt, gott och reko kött. Njut det.